Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, fungování webu a analýze návštěvnosti. Nepoužíváme soubory cookies pro personalizaci reklam nebo k jiným marketingovým účelům, proto není potřeba Váš souhlas.

Následující cookies nelze měnit:

V pořádku
Zásady používání souborů cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI SPACIR STUDIO s.r.o.

ODDĚLENÍ POKLADNÍCH SYSTÉMŮ
VYMEZENÍ POJMŮ
Aktivační klíč
Je sériové číslo nebo aktivační kód vyžadující Aplikace, po jehož zadání dojde k plnohodnotné aktivaci Aplikace.
Aplikace
Softwarový produkt Společnosti, na který Společnost poskytuje Uživateli licenci užívání na základě Licenční smlouvy.
Aktualizace
Softwarový produkt Společnosti je vybaven aktualizačním mechanismem, jež Uživatele informuje o nové verzi užívané Aplikace a dává možnost k její instalaci.
Licenční smlouva
Smlouva uzavřená mezi Společností a Uživatelem.
Obchodní partner
Podnikatelský subjekt spolupracující se Společností oprávněný k prodeji Aplikace pod svým obchodním jménem poskytující podporu pro své zákazníky.
Podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”).
Služby
Ostatní nabízené služby Společnosti.
Smluvní strany
Licenční smlouva mezi Společností a Uživatelem.
Společnost
SPACIR STUDIO s.r.o.
IČ: 05285160
Harrachov 504, Harrachov 512 46, Česká Republika
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37519
Uživatel
Koncový zákazník Společnosti, který zakoupil nebo užívá softwarových produktů nebo internetových služeb Společnosti.
ÚVOD

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy uzavřené mezi Společností a Uživatelem. Podmínky upravují vztah mezi Společností a Uživatelem využívající Aplikaci či jejích služeb. Používáním Aplikace Uživatel přijímá předložené VOP.

Právní vztahy neupravené v těchto Podmínkách se řídí právním řádem České republiky, především ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu.

1. SOUHLAS S VOP

Uživatel užívající aplikaci nebo služby spojené se Společností prohlašuje, že si přečetl a přijímá předložené VOP. Užíváním se rozumí první instalace nebo spuštění Aplikace, jejíž Uživatel akceptuje tyto Podmínky a dochází tak k uzavření Licenční smlouvy mezi Společností a Uživatelem. V případě, že je vyžadován aktivační klíč k aktivaci Aplikace, je uzavření Licenční smlouvy po aktivaci Aplikace.

1.1 Změny

Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv a bez udání důvodů změnit. Změny budou sděleny prostřednictvím webu Společnosti a prostřednictvím Aplikace. Uživatel vyjadřuje souhlas se změnou VOP prostřednictvím aktualizace nebo užíváním nové verze Aplikace. Používání starší verze Aplikace platí původní VOP.

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
2.1 Podmínky k uzavření Licenční smlouvy

Podmínkou uzavření Licenční smlouvy je souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro plnění smlouvy. Tyto Podmínky jsou uzavřeny dle vlastního rozhodnutí Uživatele a potvrzuje, že k nim nebyl nijak donucen a byl rozhodnut k uzavření této Smlouvy dle vlastního rozhodnutí. Celé prohlášení o zpracování osobních údajů zde http://eet.spacirstudio.cz/doc/ZOU-GDPR-EET.pdf.

2.2 Předmět smlouvy

Společnost Uživatele vybaví Aplikací přenášenou pomocí internetu nebo dopravní společností. Předmětem smlouvy je poskytnutí Aplikace Společnosti k užívání prostřednictvím internetu nebo v off-line režimu Uživateli.

2.3 Vlastnictví aplikace

Aplikace, která byla vyvinuta Společností, je ve vlastnictví Společnosti a Společnost je držitelem veškerých práv související s Aplikací dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Pouze Společnost je oprávněna poskytovat licenci k používání nebo poskytování Aplikace.

2.4 Povinnosti Uživatele

Uživatel je oprávněn užívat licenci pouze pro svou potřebu a k účelu, k němuž je Aplikace určena. Uživatel se zavazuje nepoužívat Aplikaci nevhodným způsobem, zejména poškozovat Společnost prostřednictvím Aplikace nebo poskytovat Aktivační klíč (je-li k Aplikaci dodáván) dalším subjektům, kteří nemají oprávnění k užívání Aplikace.

Uživatel se zavazuje příslušnými opatřeními zamezit neoprávněnému přístupu k softwaru třetím stranám. Uživatel je sám zodpovědný za svá data a informace, které používá v rámci softwaru, dále se zavazuje přečíst přístupný návod a popis Aplikace – dokumentace Aplikace.

Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit, upravovat, šířit, distribuovat nebo jiným způsobem zacházet s Aplikací, než kterým předpokládá Licenční smlouva a tyto Podmínky.

Uživatel je povinen ovládat vlastní bezpečnostní software, který využívá na svém zařízení k užívání Aplikací a služeb Společnosti a je povinen ovládat veškerou techniku a jeho operační vybavení, které jsou potřeba pro správných a bezproblémový chod Aplikace.

Uživatel je povinen pravidelně zálohovat data, s nimiž nakládá v rámci Aplikace. Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

3. BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ DEMO

Každý Uživatel si může vyzkoušet placené Aplikace zdarma v rámci omezených možností. V rámci zkušebního režimu jsou některé funkce znepřístupněny, v případě tisku dat tiskárnou, do souboru nebo na zobrazovací zařízení jdou data "cenzurována". Demo režim lze používat výhradně pro zkušební účely a v žádném případě k účelům jako plnohodnotná verze Aplikace. Společnost nenese zodpovědnost za funkčnost DEMO verze.

4. PŘEDÁNÍ SOFTWARU A CENA APLIKACE
4.1 Předání Aktivačního klíče a instalace Aplikace

Po objednání Aplikace a přijetí platby, Společnost dodá Uživateli Aktivační klíč pro aktivaci Aplikace, je-li tento klíč vyžadován. Uživateli je vždy k dispozici aktuální verze během instalace Aplikace. V případě, že se aplikace neinstaluje má možnost Uživatel aktuální verzi stáhnout prostřednictvím internetu na webových stránkách Společnosti. Při první instalaci je Uživatel povinen mít připojení k internetu pro úspěšnou instalaci Aplikace. Aktualizace a rozšíření softwaru jsou automaticky zahrnuty v ceně Aplikace.

4.2 Aktivační klíč

Cena aktivačního klíče je vždy uvedena na stránkách společnosti. V případě, že Uživateli bylo dodáno více aktivačních klíčů, bude uživatelská podpora k dispozici pouze pro vlastníka těchto klíčů, pro kterého byly dodány nebo pro provozovny k ním určené.

4.3 Aktualizace

Uživatel má k dispozici bezplatné nebo placene aktualizace dle typu Aplikace. Je-li Aplikace vybavena aktualizačním mechanismem, informuje Uživatele o nové verzi či upgradu a Uživateli je nabídnuta její instalace. Uživatel souhlasí s tím, že takovým aktualizacím nebude bránit ani do nich zasahovat. Společnost je oprávněna provádět změny Aplikace, její automatické aktualizace, její upgrade či opravy. V případě, že Uživateli nastanou potíže s funkčností aplikace a využívá zastaralou verzi, je povinen si aktualizovat Aplikaci na novější verzi, která může obsahovat opravu předchozích chyb. Společnost si vyhrazuje právo na ukončení podpory Aktualizací dle typu Aplikace.

4.4 Cena za Licenci

Uživatel se zavazuje Společnosti zaplatit dohodnutou cenu za Aplikaci nebo službu. Platba probíhá bankovním převodem, hotově nebo přepravní společností na dobírku. Příslušná faktura bude zaslána e-mailem nebo v balení je-li platba na dobírku prostřednictvím přepravní služby (PPL nebo Česká pošta). Uživatel je povinnen uhradit poplatek za přepravu.

Uživateli jsou veškeré ceny Aplikací a služeb dostupné na webu Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto cen. Aplikace mohou být poskytovány zcela zdarma, konečnou cenou nebo měsíčním paušálem. Veškeré ceny jsou uvedeny v Českých korunách a ceny jsou platné pouze ty, které jsou uvedeny na stránkách Společnosti nebo po domluvě potvrzené písemně o domluvené jiné ceny.

4.5 Ceny a objednávkový formulář na webu

Všechny ceny na webu jsou platné. V případě objednání Aplikace prostřednictvím objednávkové aplikace na webu, je Uživatel povinen uhradit sumu uvedenou na webu. Zaslaný a potvrzovací email nemusí souhlasit s uvedeními cenami na webu a jedná se pouze o potvrzovací email objednávky. V případě, že cena nesouhlasí v zasleném emailu, která může být způsobena špatným nakonfigurování výpočtu ceny nebo manuálním možným zásahem Uživatele na webu objednávkové aplikace, je cena překontrolována a správně započtena do vystavené faktury. Uživatel se stává zákazníkem Společnosti po odeslání formuláře a je povinen si zkontrolovat částku v zaslaném emailu. V případě nesrovnalostí je povinen tuto chybu nahlásit včas ještě před vystavením faktury, jinak může být objednávka považována za neplatnou.

5. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

Důležitým důvodem pro Společnost může být zejména to, že Uživatel zásadně porušuje podmínky užívání Aplikace jako je poškozování Společnosti. Poškozování Společnosti se rozumí, že pomocí aplikace páchá trestní činnost. Takovému uživateli bude odebrána možnost další Aktualizace a zabránění Aplikaci dále užívat dovoluje-li to programové řešení Aplikace. Aplikace může být vybavena programovým mechanismem pro zablokování funkčnosti Aplikace. Aplikace může být zablokována i v případě, že Uživatel neuhradil stanovenou částku za poskytované služby Společnosti, které je povinnen uhradit ve stanovené lhůtě.

Při používání dochází k vědomému porušování zákonů nebo autorského práva, práv k duševnímu vlastnictví nebo využívání ve prospěch práv třetích stran. Užívání Aplikace nebo služeb k účelům spojeným s kriminálním, protiprávním a etnicky nevhodným jednáním.

6. OCHRANA A ZABEZPEČENÍ DAT
6.1 Osobní údaje uživatele

Součástí těchto VOP je Prohlášení o zpracování osobních údajů. Přijetím těchto VOP Uživatel potvrzuje, že si přečetl a zcela přijímá Prohlášení o zpracování osobních údajů. S osobními údaji Uživatele je zacházeno obzvláště opatrně. Uživatel tímto prohlašuje, že je srozuměn s tím, že jsou jeho osobní údaje uloženy. Osobními údaji jsou myšleny údaje poskytnuty při objednání Aplikace a služeb pro účel plnění smlouvy. Uživatelovy osobní údaje nebudou bez upozornění a jeho výslovného souhlasu zpřístupněny třetím stranám. Výjimkou je nutnost předání údajů z následujících důvodů: zákonná ochrana Uživatele, naplnění zákonných nebo správních požadavků a soudní nařízení. Tyto osobní údaje jsou v zabezpečeném souboru. Osobní údaje vložené do Aplikace jsou údaje potřebné pro správný chod Aplikace případně jsou tyto údaje dobrovolné. Aplikace může obsahovat daňové identifikační číslo, které se může skládat z rodného čísla a následně může být Aplikací toto DIČ vytištěno na daňovém dokladu nebo účtence. Jelikož se jedná o identifikaci obchodníka, není možné tento údaj netisknout a musí splňovat podmínky pro funčknost Aplikace. Nevyplněním totoho identifikátoru může zapříčinit znefunkčnění Aplikace.

6.2 Shromažďování dat

Společnost neshromažďuje žádné data zadaná Uživatelem do Aplikace nebo v rámci poskytování služeb Společnosti. V případě využití API Společnosti pro odesílání dat na email, jsou data odeslána na server Společnosti a následně přeposlány na zadaný email. Tyto data nejsou nijak uchovávány a jedná se pouze o zprostředkování služby. Tato služba je provozována Společností a čestně prohlašujeme, že odeslaná data přes tuto službu pomocí dobrovolného nastavení v Aplikaci nejsou ukládány, zpracovávány a analyzovány a s daty je zacházeno tak, jak je uživatel Aplikace uvědoměn.

6.3 Práva Společnosti

Společnost se zavazuje, držet veškeré důvěrné informace, které získala během přípravy, realizace a plnění smlouvy v přísném utajení a tyto informace dále nepředává ani jiným způsobem nevyužívá. Společnost má právo uvést Uživatele jako referenci pokud Uživatel písemně tento bod neodmítne.

6.4. Ochrana dat

Uživatel je povinen své zařízení chránit před hrozbou, která by mohla data odcizit a zneužít k vlastním účelům. Uživatel je informován kam se jeho data ukládají a jakým mechanismem jsou zabezpečena. Uživatel má možnost své data zálohovat. Osobní údaje poskytnuty v Aplikaci jsou šifrována společně s aktivačním souborem. Ostatní data šifrována nejsou a pouze Uživatel zodpovídá za jejich bezpečí na svém zařízení. Dešifrování dat lze uskutečnit pouze při spuštění a načtení těchto dat do Aplikace na stroji kde byla provedena instalace. Zákazník nemá žádný jiný nárok na získání softwaru vhodného pro dešifrování těchto dat.

7. ZÁRUKA A DOSTUPNOST
7.1. Záruka

Společnost nenese zodpovědnost za způsobené škody Uživatelem ani třetí stranou (změnou funkčností třetí strany), která Aplikace využívá pro její chod nebo funkčnost. Dále Společnost nezodpovídá za způsobené škody Aplikací (funkčnost, obsah, kvalitu či spolehlivost) a nezaručuje nepřerušovaný a bezchybný chod Aplikace.

V případě, že Uživateli nastanou potíže s využíváním Aplikace, je povinen okamžitě tuto situaci oznámit Společnosti, která se tento problém pokusí vyřešit v co nejkratším čase, aby Uživatel mohl opět užívat Aplikaci v takovém stavu v jakém byla pořízena.

Společnost neposkytuje záruku na Aplikaci, kterou Uživatel užívá.

Záruka se nevztahuje a za vadu Aplikace nebo za závadu či škodu způsobenou Aplikací na následující případy:
A. případ, kdy je Aplikace používána v rozporu s Licenční smlouvou nebo těmito Podmínkami
B. případ, kdy je Aplikace provozována na chybně nakonfigurovaném zařízení
C. případ, kdy je Aplikace používána na nevhodném hardware
D. případ, kdy je Aplikace využívána spolu s programy jiných společností, které znemožňují bezchybný chod (Antivirové programy)
Společnost nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností avšak nenese odpovědnost za ušlí zisk Uživatele, dále nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny, kterou Uživatel uhradil za Aplikaci nebo službu. Uživatel je povinen prověřit Aplikaci z hlediska její funkčnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jejím používáním.

Uživatel uplatní práva z případných reklamací a to písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky pomocí emailu, která musí obsahovat:
A. Identifikaci Uživatele včetně kontaktních údajů
B. Identifikace užívané aplikaci včetně aktivačního klíče je-li vyžadována při instalaci
C. Popis reklamované vady
D. Kopii dokladu o zakoupení aplikace nebo služby

Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito Podmínkami a Občanským zákoníkem. O výsledku šetření bude Uživatel informován e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Uživateli bezplatně poskytnuta oprava v aktualizaci Aplikace řešící reklamovanou vadu.

8. ODPOVĚDNOST
8.1 Neoprávněné získání informací

Společnost odmítá odpovědnost za škody, které vzniknou z užívání Aplikace. Společnost není odpovědna za neoprávněné získání osobních údajů Uživatele třetí stranou nebo pád Aplikace. Společnost také není odpovědna, když třetí strana zneužije údaje a informace, které jí Uživatel sám zpřístupnil.

8.2 Podezření na nezákonnost

Společnost má právo na okamžité vypovězení smlouvy, pokud vznikne důvodné podezření, že Uživatel porušil tyto podmínky.

9. ZÁKAZNICKÝ SERVIS / PODPORA

Způsob poskytování zákaznického servisu se řídí druhem Aplikace a služby. Společnost poskytuje telefonickou podporu zdarma. Uživatel hradí cenu hovoru dle svého mobilního tarifu. Technická podpora je poskytnuta vždy po domluvě Společností s Uživatelem a na dohodnuté ceny služby, kterou musí Společnost vynaložit (jako cesta a doba strávená k Uživateli). Technickou podporu může však Uživatel vyžádat u Obchodního partnera Společnosti, který tuto službu poskytuje dle svého uvážení. Společnost poskytuje kompletní softwarovou podporu.

10. KONEČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Salvátorská klauzule

Pokud by příslušný úřad považoval jedno nebo více ustanovení těchto VOP za neplatné nebo nevymahatelné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatná či nevymahatelná ustanovení budou v takovém případě nahrazena pokud možno ekonomicky rovnocennými a právoplatnými ustanoveními.

10.2 Datum a vydání těchto VOP

Tyto VOP platí od 24.05.2018 a nahrazují předchozí VOP vydané 01.09.2016
SPACIR STUDIO s.r.o.